Javna dražba

Družba PREVOZI ŽIŽEK d.o.o., Gornja Bistrica 116B, 9232 Črenšovci, razpisuje
 
JAVNO DRAŽBO
 
ki bo opravljena dne 12. 05. 2015 ob 11.00 uri v prostorih družbe PREVOZI ŽIŽEK d.o.o., Gornja Bistrica 116B, 9232 Črenšovci, Slovenija in na kateri bo predmet prodaje med ca. 21.000 kg in 22.500 kg IZOPROPIL ACETATA; ADR 3, II, UN 1220 (v nadaljevanju: blago), ki se nahaja v tovornjaku- cisterni družbe PREVOZI ŽIŽEK d.o.o.. Upravičenec za prevzem blaga je bila družba Solchem d.o.o., Tovarniška ulica 48, 1000 Ljubljana. Družba PREVOZI ŽIŽEK d.o.o. ga prodaja na podlagi določbe 3. odstavka 16. člena CMR konvencije.
 
Javna dražba bo opravljena, če se je bo udeležil najmanj en ponudnik. Ponudbe, dane družbi PREVOZI ŽIŽEK d.o.o. na javni dražbi, veljajo kot ponudbe v smislu določbe 1. odstavka 25. člena Obligacijskega zakonika. Najnižji znesek, s katerim je mogoče višati predhodno najvišjo ponudbo, je 100,00 EUR. Družba PREVOZI ŽIŽEK d.o.o. ni dolžna sprejeti najugodnejše ponudbe, podane na javni dražbi. Šteje se, da ponujena kupnina še ne vsebuje DDV in drugih davščin. DDV in druge davščine se obračunajo dodatno na podlagi veljavnih predpisov.
 
V kolikor družba PREVOZI ŽIŽEK d.o.o. sprejme najugodnejšo ponudbo, je najugodnejši ponudnik dolžan z njo takoj po zaključku javne dražbe skleniti prodajno pogodbo, katere osnutek je objavljen skupaj s tem razpisom. Rok za plačilo kupnine je 1 delovni dan po sklenitvi pogodbe. Blago preide v last ponudnika šele po polnem plačilu kupnine. Stroški skladiščenja blaga in drugi stroški, povezani z njim, od sklenitve prodajne pogodbe naprej bremenijo ponudnika; dnevni strošek skladiščenja blaga (stojnina) je 200,00 EUR + DDV. Vse dokumente za posedovanje blaga in razpolaganje z njim mora ponudnik zagotoviti sam. Ponudnik mora zagotoviti vse potrebno za prevzem (prečrpanje) blaga iz tovornjaka- cisterne družbe PREVOZI ŽIŽEK d.o.o. v drugo prevozno sredstvo ali embalažo skladno z vsemi veljavnimi predpisi in standardi.
 
Osebe, ki zastopajo ponudnike, ki so pravne osebe, morajo biti na javni dražbi zastopane preko zakonitega zastopnika, vpisanega v sodnem/ poslovnem registru. V kolikor ponudnika na javni dražbi zastopa pooblaščenec, mora ta imeti pisno pooblastilo zakonitega zastopnika tega ponudnika.
 
V blagu so prisotni tujki. Blago se prodaja po sistemu videno- kupljeno. Kakršnikoli ugovori dejanske ali pravne narave niso mogoči. Vsi podatki v zvezi z blagom so vsem ponudnikom na voljo od objave tega razpisa do javne dražbe in sicer vsak delovni dan od 12.00 do 15.00 ure na sedežu družbe PREVOZI ŽIŽEK d.o.o., to je na naslovu Gornja Bistrica 116B, 9232 Črenšovci. Ogled blaga je možen po predhodnem dogovoru s poslovodstvom družbe PREVOZI ŽIŽEK d.o.o., ki je na voljo na telefonu +386 (0)2 555 55 05 ali +386 (0)51 280 160. Blago se nahaja v cisterni tovornjaka v lasti družbe PREVOZI ŽIŽEK d.o.o., ki je parkirana na naslovu Gornja Bistrica 116B, 9232 Črenšovci in mora biti takoj po plačilu kupnine iz te cisterne prevzeto ter pretovorjeno v drugo tovorno vozilo ali v drugo embalažo, ki jo zagotovi kupec.
 
Šteje se, da udeleženci javne dražbe soglašajo z zgornjimi pogoji.
 
V Črenšovcih, dne 29. 04. 2015 PREVOZI ŽIŽEK d.o.o.
Direktor:
Marjan Dikaučič